Irish Pianist Finghin-Collins, the Great Music in Irish Houses Festival (photograph by Frances Marshall)

Cad a dhéanaimid

Ó bunaíodh é in 2005, tá Cultúr Éireann ag feidhmiú laistigh den Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun a shainchúram a chomhlíonadh mar a leagtar amach thíos.

Tacaíonn Cultúr Éireann le healaíontóirí Éireannacha a saothar a chur i láthair agus a chur chun cinn ag féilte agus ionaid idirnáisiúnta straitéiseacha trí Scéim Deontas Rialta;Cuidíonn sé le healaíontóirí a saothar a chur chun cinn do phoiblitheoirí idirnáisiúnta tríd an Scéim Taispeántais chun deiseanna a fháil amach anseo chun a saothar a chur i láthair thar lear;


Seachadann sé Tionscnaimh Speisialta, ar imeachtaí aonuaire iad ina gcuirtear ealaíona na hÉireann chun cinn ar ardán domhanda ar nós Zeitgeist Irland 24 – clár bliana ealaíona agus cultúr na hÉireann ar fud na Gearmáine in 2024;


Oibríonn Cultúr Éireann chun caidrimh agus líonraí a thógáil le heagraíochtaí ealaíon agus cultúir, le forais phoiblí ábhartha agus le Ranna Rialtais sa bhaile agus thar lear chun tionchar domhanda ealaíontóirí na hÉireann a chur chun cinn.
Coiste Comhairleach Saineolaithe

Oibríonn feidhmeannach Chultúr Éireann le tacaíocht ó Choiste Comhairleach Saineolaithe (CCS).

Is é an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a cheapann comhaltaí an CCS agus ceanglaítear orthu tacaíocht agus cúnamh a sholáthar chun cur i bhfeidhm straitéis Chultúr Éireann a stiúradh agus go háirithe trí thacú leis na príomhghníomhartha seo a leanas:

  1. Maoiniú, sainchomhairle agus tacaíochtaí poiblíochta eile a sholáthar chun cur i láthair domhanda ealaíona na hÉireann a chumasú.
  2. Socrú taispeántais choimeádta agus deiseanna líonraithe ag príomhfhéilte agus margaí domhanda, agus in Éirinn, do ríomhchláraitheoirí/láithreoirí suntasacha idirnáisiúnta.
  3. Oibriú le heagraíochtaí acmhainne agus le príomhionaid chultúir idirnáisiúnta na hÉireann chun príomhchuspóirí Chultúr Éireann a sheachadadh.
  4. Tionchar cultúrtha straitéis cur chun cinn idirnáisiúnta an Rialtais a uasmhéadú.

 


Is féidir teacht ar Straitéis Chultúr Éireann 2022 – 2025