WOMEX World Music Expo 2023 - Culture Ireland Call for Delegates

WOMEX World Music Expo 2023 - Culture Ireland Call for Delegates

WOMEX World Music Expo 2023 - Culture Ireland Call for Delegates

WOMEX – World Music Expo 2023 (25 – 29 October)
Culture Ireland Call for Delegates

Culture Ireland is offering delegate bursaries to WOMEX World Music Expo, one of the most important international professional marketplaces for world music including folk, roots, ethnic and traditional music

The four-day event attracts in excess of 2,000 delegates from over 90 countries, including hundreds of concert and festival bookers, labels, publishers, distributors, managers and the world's media. Culture Ireland has led a delegation of musicians, agents and promoters to WOMEX since 2010 and supported selected bands to perform at this key showcase event.
The 2023 event will take place in A Coruña, Galicia, Spain from 25 to 29 October 2023.
Applicants must meet the following eligibility criteria:

• established music industry personnel (including artists’ management, agents, and self-managed artists) with a track record of national and international performance (self-managed bands, ensembles and solo artists are all eligible)

Applications will be assessed on the basis of the following criteria:
• evidence that they are in a position to capitalise on this opportunity including availability of promotional materials
• evidence of positive independent critical recognition for the artist(s)
• completeness and quality of their application
Culture Ireland's presence at WOMEX is as a partner in Horizons, an initiative of music export and cultural agencies from England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Selected delegates will participate in the national stand to promote their work to the international arts industry presenters and promoters attending WOMEX.
Applicants from the Republic of Ireland should apply online to Culture Ireland. The award (€750 per delegate) is towards the costs of return flights, registration and a contribution towards accommodation and subsistence.  Only one delegate bursary will be awarded per group. Click here to apply.

Applications from Northern Ireland should apply through the Arts Council of Northern Ireland here. (Deadline for Arts Council of Norther Ireland applications is 12pm on 7th August 2023).

The deadline for submission of completed applications for a Culture Ireland delegate bursary is Thursday 10th August at 5pm.


WOMEX – World Music Expo 2023 (25-29 Deireadh Fómhair)
Gairm ar Thoscairí do Chultúr Éireann

Tá Cultúr Éireann ag cur sparánachtaí toscaire ar fáil le haghaidh WOMEX World Music Expo, atá ar cheann de na margaí proifisiúnta idirnáisiúnta is tábhachtaí don cheol dhomanda, le ceol tíre, ceol ar an tseanstíl, ceol eitneach agus ceol traidisiúnta san áireamh.

Bíonn breis agus 2,000 toscaire ó níos mó ná 90 tír i láthair ag an imeacht, a mhaireann ceithre lá, leis na céadta duine a dhéanann áirithintí do cheolchoirmeacha agus féilte, foilsitheoirí, dáileoirí, bainisteoirí agus meán an domhain ina measc. Tá toscaireacht de cheoltóirí, gníomhairí agus poiblitheoirí tugtha ag Cultúr Éireann go WOMEX ó 2010 agus tá tacaíocht tugtha acu do bhannaí áirithe chun léiriúcháin a dhéanamh ag an phríomhimeacht seóthaispeántais seo.


In 2023 beidh an imeacht ar siúl in A Coruña i nGailís na Spáinne ó 25 go dtí 29 Deireadh Fómhair 2023.
Ní mór d’iarrthóirí na critéir cháilitheachta a leanas a chomhlíonadh:
• pearsanra aitheanta sa tionscal ceoil (bainistíocht ealaíontóra, gníomhairí, agus ealaíontóirí féinbhainistithe san áireamh) le taithí ar chamchuartaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta (tá bannaí féinbhainistithe, ensembles agus ealaíontóirí aonair uilig incháilithe)


Déanfar measúnú ar iarratais ar bhonn na gcritéar seo a leanas:
• fianaise go bhfuil siad ábalta tairbhe a bhaint as an deis seo, cosúil le hábhair bholscaireachta a bheith ar fáil
• fianaise ar aitheantas criticiúil dearfach neamhspléach ar an ealaíontóir/na healaíontóirí
• iomláine agus caighdeán a n-iarratais


Tá Cultúr Éireann i láthair ag WOMEX mar chomhpháirtí in Horizons, ar thionscnamh é de ghníomhaireachtaí easpórtála ceoil agus cultúir ó Shasana, Albain, an Bhreatain Bheag agus Tuaisceart Éireann. Glacfaidh na toscairí roghnaithe páirt sa stainnín náisiúnta chun a saothar a chur chun cinn do na láithreoirí agus poiblitheoirí idirnáisiúnta ó thionscal na n-ealaíon atá i láthair ag WOMEX.
Ba cheart d’iarrthóirí ó Phoblacht na hÉireann iarratas a dhéanamh ar líne do Chultúr Éireann. Is i leith eitiltí ar ais, clárúcháin agus síntiúis don lóistín agus don mhaireachtáil é an deontas (€750 in aghaidh an toscaire).  Bronnfar sparántacht toscaire amháin in aghaidh an ghrúpa. Brúigh anseo le hiarratas a dhéanamh.

Ba cheart d’iarrthóirí ó Thuaisceart Éireann iarratas a dhéanamh trí Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann anseo.


Is é spriocam le haghaidh iarratais chomhlíonta ar sparántacht toscaire a chur isteach ná 5in ar Déardaoin 10ú Lúnasa.

Posted: 31.07.23