Show and Tell – Pitching at the 2023 Dublin Fringe Festival Call for Artists/Companies

Show and Tell – Pitching at the 2023 Dublin Fringe Festival Call for Artists/Companies

Show and Tell – Pitching at the 2023 Dublin Fringe Festival Call for Artists/Companies

Culture Ireland, Irish Theatre Institute and Dublin Fringe Festival invite submissions from Irish artists/companies for Show and Tell. Show and Tell is a pitching session for national and international programmers during Information Toolbox at Dublin Fringe Festival (15th September 2023).

Applications are welcome from artists/companies to pitch:

- New Projects (not previously presented in any format)
- Projects in Development (with the intention of generating international presentation or co-producing opportunities for the artists and their work)
- ‘Ready to Tour’ Show.

Successful applicants will pitch their projects to national and international delegates using their preferred platform (for example, an extract from the performance, spoken presentation, high-quality images, etc.) Professional artists/companies from theatre and dance disciplines are eligible to apply. Successful artists will be required to work with Culture Ireland and Irish Theatre Institute to prepare their pitch in advance.

IMPORTANT: Artists/Companies who are programmed in either the 2023 Dublin Fringe Festival or Dublin Theatre Festival are ineligible to apply as they are eligible for Information Toolbox and the International Theatre eXchange (ITX) respectively. A call out for the Pitching Sessions at the ITX will be posted shortly.

Applicants must:
• Complete the application form available here
• Include details of new work, work in development, or ready to tour work.
• Provide evidence of track record and positive independent critical recognition for the artist/company
• Confirm availability for preparatory work in advance (schedule to be mutually agreed) and attendance at the event (15th September)


Assessment Criteria:
Applications will be assessed based on the following:
• Completeness and quality of application.
• The capacity of the artist/company to avail of international opportunities.
• The appropriateness of the proposal given current programming trends in key international festivals/venues and likely international attendees at the event.

Selection will be made jointly by Culture Ireland, Dublin Fringe Festival and Irish Theatre Institute.

To Apply:
Applications should be submitted through the following link and should be submitted by Wednesday 19th July by 5pm.

Link to Show and Tell application form

Access
If you require additional support in completing this application, please contact info@cultureireland.gov.ie .

Photo credit: Simon Lazewski.


Taispeáin is Inis – Cur i Láthair ag Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath 2023
Gairm ar Ealaíontóirí/Comhlachtaí

Cuireann Cultúr Éireann, Institiúid Téatair na hÉireann agus Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath fáilte roimh aighneachtaí ó ealaíontóirí/comhlachtaí Éireannacha do Thaispeáin is Inis. Is cur i láthair é Taispeáin is Inis do láithreoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta le linn Information Toolbox ag Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath (an 15 Meán Fómhair 2023).

Tá fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí/comhlachtaí cur i láthair a dhéanamh faoi:

- Tionscadail Nua (nár cuireadh i láthair in aon fhormáid roimhe seo)
- Tionscadail atá á bhForbairt (le sprioc cur i láthair idirnáisiúnta a dhéanamh nó deiseanna comhléiriúcháin a chruthú do na healaíontóirí agus dá saothar)
- Tionscadail atá réidh le dul ar camchuairt

Cuirfidh na hiarratasóirí a n-éireoidh leo a dtionscadail i láthair do thoscairí náisiúnta agus idirnáisiúnta trí mheán a roghnófar (mar shampla, píosa as an léiriú, cur i láthair ó bhéal, íomhánna ardchaighdeáin, srl.). Cuirtear fáilte roimh ealaíontóirí gairmiúla/comhlachtaí ó dhisciplíní amharclainne agus damhsa iarratas a dhéanamh. Beidh ar na healaíontóirí a n-éireoidh leo oibriú le Cultúr Éireann agus Institiúid Téatair na hÉireann chun cur i láthair a ullmhú roimh ré.

TÁBHACHTACH: Níl ealaíontóirí/comhlachtaí atá ar chlár Fhéile Imeallach Bhaile Átha Cliath 2023 nó Fhéile Drámaíochta Bhaile Átha Cliath incháilithe le hiarratas a dhéanamh mar tá siad incháilithe do Information Toolbox agus International Theatre eXchange (ITX) faoi seach. Fógrófar gairm ar chur i láthair ag ITX go luath.

Ní mór d’iarratasóirí:
• Foirm iarratais a chomhlánú
• Sonraí maidir le saothar nua, saothar á fhorbairt nó saothar réidh le dul ar camchuairt a chur san áireamh.
• Fianaise ar dhea-theist agus aitheantas neamhspleách dearfach ó léirmheastóirí a sholáthar don ealaíontóir/comhlacht.
• A dheimhniú go bhfuil siad ar fáil d’obair ullmhúcháin roimh ré (sceideal le comhaontú le chéile) agus chun freastal ar an imeacht (an 15 Meán Fómhair)

Critéir Mheasúnaithe:
Déanfar measúnú ar na hiarratais bunaithe ar seo a leanas:
• Iomláine agus cáilíocht an iarratais
• Inniúlacht an iarrthóra/na comhlachta deiseanna idirnáisiúnta a thapú
• Oiriúnacht an togra i bhfianaise treochtaí cláir reatha sna féilte agus láithreacha idirnáisiúnta is tábhachtaí, agus an lucht freastail idirnáisiúnta ar dócha go mbeidh siad ag an imeacht.

Is iad Cultúr Éireann, Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath agus Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann a dhéanfaidh an roghnú i gcomhpháirt.

Le hiarratas a chur isteach:
Ní mór iarratais a chur isteach ag úsáid an nasc a leanas, agus ní mór é a chur isteach faoi Dé Céadaoin 19ú Iúil ag a 5in.

Nasc chuig foirm iarratais Taispeáin is Inis

Rochtain
Má theastaíonn tacaíocht bhreise uait chun an t-iarratas seo a chomhlánú, déan teagmháil le do thoil le info@cultureireland.gov.ie

Posted: 28.06.23