Pitching at the 2023 Dublin Theatre Festival Call for Artists/Companies

Pitching at the 2023 Dublin Theatre Festival Call for Artists/Companies

Pitching at the 2023 Dublin Theatre Festival Call for Artists/Companies

Culture Ireland, Dublin Theatre Festival and Irish Theatre Institute invites proposals from Irish theatre and dance artists and performing arts organisations to pitch to international and national delegates at the International Theatre Exchange during Dublin Theatre Festival (6th October 2023).

Successful applicants will be offered a short platform (c. 8 – 10 minutes) to pitch their projects to invited international and national delegates.

IMPORTANT: Artists/Companies who are programmed in Dublin Fringe Festival 2023 are not eligible to apply as they are eligible for Information Toolbox in September.

Qualifying Criteria:
Applications must meet the following criteria:
• The work must have been produced and presented professionally in Ireland in the past 18 months. Work presented as part of the 2023 Dublin Theatre Festival programme is not eligible for submission.
• Work must be suitable in terms of scale and availability for international touring.
• Evidence of positive independent critical recognition must be available.
• Confirm availability for preparatory work in advance (schedule to be mutually agreed) and attendance at the event (6th October, 9am – 12.30pm)


Assessment Criteria:
Applications will be assessed based on the following:
• Completeness and quality of application
• The capacity of the artist/company to avail of international opportunities.
• The appropriateness of the proposal given current programming trends in key international festivals and venues and likely international attendees at the event
Selection will be made jointly by Irish Theatre Institute and Culture Ireland.

To Apply:
Applications should be submitted through this link and should be submitted by Thursday 24th August by 5pm.


Access
If you require additional support in completing this application, please contact info@cultureireland.gov.ieGairm ar Ealaíontóirí/Comhlachtaí le cur i láthair a dhéanamh ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath


Tugann Cultúr Éireann, Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath agus Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann cuireadh do thograí ó ealaíontóirí amharclannaíochta agus rince na hÉireann agus ó eagraíochtaí taibhealaíon cur i láthair a dhéanamh do thoscairí idirnáisiúnta agus náisiúnta ag an Malartán Amharclannaíochta Idirnáisiúnta le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath (ar an 6 Deireadh Fómhair 2023).


Tabharfar tréimhse ghairid (c. 8 – 10 nóiméad) do na hiarratasóirí a n-éireoidh leo chun a gcuid tionscadal a chur i láthair do thoscairí idirnáisiúnta agus náisiúnta a dtabharfar cuireadh dóibh.


TÁBHACHTACH: Níl ealaíontóirí/cuideachtaí a cláraíodh d’Fhéile Imeallach Bhaile Átha Cliath 2023 i dteideal iarratas a dhéanamh mar go bhfuil siad incháilithe d’Information Toolbox i mí Mheán Fómhair.


Critéir Cháilithe:
Ní mór d’iarratais na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:
• Caithfidh gur léiríodh agus gur cuireadh an saothar i láthair go gairmiúil in Éirinn le 18 mí anuas. Níl saothar a chuirfear i láthair mar chuid de chlár Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath 2023 incháilithe le cur isteach.
• Ní mór don saothar a bheith oiriúnach ó thaobh scála agus soláthair do chamchuairteanna idirnáisiúnta.
• Ní mór fianaise ar aitheantas criticiúil neamhspleách dearfach a bheith ar fáil.
• Caithfidh iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ar fáil d’obair ullmhúcháin roimh ré (sceideal le comhaontú le chéile) agus chun freastal ar an imeacht (ar an 6 Deireadh Fómhair, 9 r.n. - 12:30 i.n.)


Critéir Mheasúnaithe:
Déanfar iarratais a mheas bunaithe ar na nithe seo a leanas:
• Comhláine agus caighdeán an iarratais
• Cumas an ealaíontóra/an chomhlachta leas a bhaint as deiseanna idirnáisiúnta.
• Oiriúnacht an togra i bhfianaise na dtreochtaí cláir atá ann faoi láthair i bhféilte agus in ionaid thábhachtacha idirnáisiúnta agus an lucht  idirnáisiúnta ar dócha go bhfreastalódh ar an imeacht
Is iad Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann agus Cultúr Éireann a dhéanfaidh an roghnú i gcomhpháirt.


Chun iarratas a dhéanamh:
Ba cheart iarratais a chur isteach tríd an nasc seo a leanas agus ba chóir iad a chur isteach faoi 5 i.n., Déardaoin, an 24 Lúnasa.

Rochtain
Má theastaíonn tacaíocht bhreise uait chun an t-iarratas seo a chomhlánú, déan teagmháil le do thoil le info@cultureireland.gov.ie

Posted: 10.08.23