Over €500,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Over €500,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Over €500,000 in funding announced for Culture Ireland’s promotion of Irish arts globally

Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD, today announced funding of over €500,000 for the promotion of Irish arts globally through Culture Ireland’s Grants Programme.

The funding will benefit seventy five projects spread across 24 countries and covering dance, film, literature, music, theatre and visual arts.

Announcing the awards, Minister Martin said: “Through Culture Ireland, my Department is working towards the Global Ireland 2025 aim, to double Ireland’s global cultural footprint by supporting our artists to present work to audiences worldwide. In the past two years 532 projects were supported by Culture Ireland with artists compelled to find new and innovative ways to reach international audiences.  Emerging from the pandemic, it is vital that we continue to support them as their talent is endorsed by their continued selection to present on the world’s finest stages from Australia, across Asia and Europe, to the US and South America.”


Projects include:

• Touring support for forty music acts appearing in Europe, North America, Australia and New Zealand including Junior Brother, Aoife Nessa Francis, Just Mustard, Loah, Clare Sands, Wallis Bird and CMAT;

• Support for Irish filmmakers to attend screenings of their work at film festivals including the 13th Annual British & Irish Film Festival in Luxembourg (September), Newport Beach Film Festival (October), Irish Film Festival London (November),  Toronto Irish Film Festival (March 2023) and a major Ireland focus at Valladolid International Film Festival, Spain (October) ;

• Irish writers, including Sara Baume and Annemarie Ní Churreáin, appearing at festivals in New Zealand, USA and India;

• International Uilleann Piping Day at international venues in Argentina, Britain, Canada, France, Italy, Spain, and the United States (November);

• Irish Baroque Orchestra and Peter Whelan at the Wigmore Hall, London (April 2023);

• An extensive North American tour of Fishamble’s The Humours of Bandon by Margaret McAuliffe (April – June 2023);

• Performances of Trade and Mary Motorhead by Mark O’Halloran and Emma O’Halloran at the PROTOTYPE Festival, New York and at LA Opera (January/April 2023);

• International exhibitions by Irish artists including Gareth Kennedy, Sean McKernan and Avril Corroon and a showcase of contemporary Irish artists by MART Gallery in connection with CIACLA Los Angeles (Spring 2023);

• Funding towards the 2022 Autumn/Winter Programme at the Irish Cultural Centre, Hammersmith, London and the Tyneside Irish Festival (November);

• Participation of Irish galleries and exhibition of works by Irish artists at prestigious art fairs in London, Miami and New York;

For a full listing of this grant round recipients, please see here.

The Minister added: “As part of Budget 2023 I have secured an increase of €2m from €4.6m to €6.6m for Culture Ireland.  This additional funding will ensure that Culture Ireland can continue to promote Irish arts worldwide and to create opportunities and support the international careers of Irish artists.  The funding will help Culture Ireland to achieve a wider reach for Irish arts and to continue to support strategic Irish Arts centres in London, New York and Paris to showcase the richness of Irish creativity to a global audience.”

 

 

Dé hAoine 30th Meán Fómhair 2022

Breis is €500,000 i maoiniú fógartha
chun go gcuirfidh Cultúr Éireann ealaíona na hÉireann chun cinn ar fud an domhain

Tá sé fógartha ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, inniu go bhfuil breis is €500,000 i maoiniú á chur ar fáil chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann.
Rachaidh an maoiniú chun tairbhe seachtú cúig tionscadal ar fud 24 tír agus a chuimseoidh damhsa, scannán, litríocht, ceol, amharclannaíocht agus na hamharc-ealaíona.

Is éard a dúirt an tAire Martin agus na bronntaí á bhfógairt aici: “Tá mo Roinnse, trí Chultúr Éireann, ag obair i dtreo sprioc Éire Dhomhanda 2025, lorg cultúir domhanda na hÉireann a dhúbailt, a bhaint amach trí thacú le healaíontóirí na tíre a gcuid saothar a chur os comhair lucht spéise ar fud an domhain. Tá tacaíocht tugtha ag Cultúr Éireann do 532 tionscadal le dhá bhliain anuas, tacaíocht a thug ar ealaíontóirí bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun a gcuid saothar a chur os comhair lucht spéise idirnáisiúnta.  Agus muid ag teacht chugainn féin tar éis na paindéime, tá sé ríthábhachtach go leanfaimid ag tabhairt tacaíocht d’ealaíontóirí na hÉireann ó tharla gur moladh é ar a gcumas go roghnaítear iad go leanúnach lena gcuid saothair a chur i láthair ar na stáitsí is fearr ar fud an domhain, san Astráil, ar fud na hÁise agus na hEorpa, i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i Meiriceá Theas.”

Airítear a leanas ar na tionscadail:

• Tacaíocht camchúirte san Eoraip, i Meiriceá Thuaidh, san Astráil agus san Nua-Shéalainn do cheathracha ceoltóir agus grúpa ceoil, lena n-áirítear Junior Brother, Aoife Nessa Francis, Just Mustard, Loah, Clare Sands, Wallis Bird agus CMAT;

• Tacaíocht do lucht déanta scannán freastal ar thaispeántais dá gcuid oibre lena n-áirítear an 13ú Féile Bhliantúil Scannáin na Breataine & na hÉireann i Lucsamburg (Meán Fómhair), Féile Scannán Newport Beach (Deireadh Fómhair), Féile Scannáin na hÉireann, Londain (Mí na Samhna),  Féile Scannáin na hÉireann, Toronto (Márta 2023) agus ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Valladolid, an Spáinn (Deireadh Fómhair) ag a mbeidh béim ollmhór ar Éirinn;

• Scríbhneoirí na hÉireann, lena n-áirítear Sara Baume agus Annemarie Ní Churreáin ag glacadh páirt i bhféilte sa Nua-Shéalainn, in SAM agus san India;

• Lá Idirnáisiúnta na bPíb Uilleann ag ionaid idirnáisiúnta san Airgintín, sa Bhreatain, i gCeanada, san Fhrainc, san Iodáil, san Spáinn agus sna Stáit Aontaithe (Mí na Samhna);

• Ceolfhoireann Bharócach na hÉireann agus Peter Whelan i Halla Wigmore i Londain (Aibreán 2023);

• Camchúirt mhór i Meiriceá Thuaidh de The Humours of Bandon le Margaret McAuliffe curtha ar stáitse ag Fishamble (Aibreán - Meitheamh 2023);

• Taispeántais de Trade agus Mary Motorhead le Mark O’Halloran agus Emma O’Halloran ag an bhFéile PROTOTYPE, Nua-Eabhrac agus ag LA Opera (Eanáir/Aibreán 2023);

• Taispeántais idirnáisiúnta le healaíontóirí na hÉireann lena n-áirítear Gareth Kennedy, Sean McKernan agus Avril Corroon agus sárthaispeántas d’ealaíontóirí na linne seo in Éirinn ag MART Gallery i bpáirt le CIACLA Los Angeles (Earrach na bliana 2023);

• Maoiniú i dtreo Chlár Fhómhar/Gheimhreadh na bliana 2022 ag Ionad Cultúrtha na hÉireann in Hammersmith, Londain agus Féile Éireannach Tyneside (Mí na Samhna);

• Gailearaithe na hÉireann páirteach ag aontaí ealaíona mór le rá i Londain, in Miami agus i Nua-Eabhrac agus saothair ealaíontóirí na hÉireann ar taispeántais ag na haontaí céanna;

Chun liosta iomlán a fháil d’fhaighteoirí deontas an bhabhta seo téigh chuig https://applications.cultureireland.ie/index.php?r=reports/outcomeGrant&year=2022&program_id=19

Dúirt an tAire chomh maith: “Mar chuid de Bhuiséad 2023 tá méadú €2m, ó €4.6m go €6.6m, faighte agam do Chultúr Éireann.  Cinnteoidh an maoiniú breise sin go mbeidh Cultúr Éireann ábalta leanúint d’ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain chomh maith le deiseanna a chruthú agus tacaíocht a thabhairt do ghairmeacha idirnáisiúnta ealaíontóirí na hÉireann.  Cuideoidh an maoiniú le Cultúr Éireann críocha níos leithe a bhaint amach d’ealaíona na hÉireann agus leanúint de thacaíocht a thabhairt d’ionaid straitéiseacha Ealaíona na hÉireann i Londain, i Nua Eabhrac agus i bPáras, chun cruthaitheacht na hÉireann a chur i láthair lucht féachana domhanda”.

Posted: 30.09.22