Meet the Irish (New York, January 2024) – Call for Artists

Meet the Irish (New York, January 2024) – Call for Artists

Meet the Irish (New York, January 2024) – Call for Artists

Culture Ireland invites submissions from Irish artists/companies who wish to participate in the Meet the Irish initiative which will take place in New York from 11 to 14 January 2024.


Following its pilot edition in January 2023, Meet the Irish is an opportunity for Irish artists and arts organisations to engage with North American presenters and festivals, many of whom travel to New York in January to attend the ISPA and APAP conferences.


It also coincides with the annual meeting in New York of the network of Irish cultural centres from across North America (NICCoNA).


Successful applicants will be offered a platform to present their work to these national and international delegates. Meet the Irish will take place on Saturday 13th January 2024 at the Irish Arts Center, New York.


This opportunity is open to professional artists from the music, theatre and dance genres.


Qualifying Criteria:

Applications must meet the following criteria:

 • The proposed work being pitched must involve professional artists with work ready to tour internationally.
 • Evidence of positive independent critical recognition must be available.
 • High-quality moving image documentation of the work is preferable.
 • The applicant must be available for preparatory work in advance of the event and to be willing to present within the designated template and timeslot

 

Assessment:

Applications will be assessed based on the following:

 • Fulfilment of the qualifying criteria.
 • The quality of the production in terms of performance, production values and content.
 • The capacity of the artist/company to avail of international touring opportunities
 • Current programming trends in key international festivals and venues and the likely attendees at the event

Meet the Irish is presented in association with Irish Arts Center New York

Culture Ireland will provide grant supports for selected participants in this opportunity.

To Apply:
Applications should be submitted here before 12 noon on Friday 10th November 2023

Access
If you require additional support in completing this application, please contact info@cultureireland.gov.ie


Meet the Irish (Nua-Eabhrac, 2024) – Gairm ar Ealaíontóirí

Glacfaidh Cultúr Éireann le haighneachtaí ó ealaíontóirí/compántais Éireannacha ar mhaith leo páirt a ghlacadh i dtionscnamh Meet the Irish a bheidh ar siúl i Nua-Eabhrac idir an 11 agus an 14 Eanáir 2024.

Tar éis a eagrán píolótach i mí Eanáir 2023, cuirfear deis ar fáil i Meet the Irish d’ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon Éireannacha dul i dteagmháil le láithreoirí agus lucht féilte Mheiriceá Thuaidh, a dtéann go leor acu go Nua-Eabhrac i mí Eanáir chun freastal ar chomhdhálacha ISPA agus APAP.


Beidh sé ar siúl ag an am céanna is a bheidh cruinniú bliantúil líonra ionaid chultúir Éireannacha Mheiriceá Thuaidh (NICCoNA) ar siúl i Nua-Eabhrac.


Tabharfar ardán do na hiarratasóirí a n-éireoidh leo chun a gcuid oibre a chur i láthair do na toscairí náisiúnta agus idirnáisiúnta seo. Beidh Meet the Irish ar siúl Dé Sathairn, an 13 Eanáir 2024 in Irish Arts Center, Nua Eabhrac.


Tá an deis seo oscailte d’ealaíontóirí gairmiúla ó sheánraí an cheoil, na drámaíochta agus an damhsa.


Critéir Cháilithe:


Ní mór d’iarratais na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Caithfidh ealaíontóirí gairmiúla atá réidh le dul ar camchuairt idirnáisiúnta a bheith páirteach sa saothar beartaithe.
 • Ní mór fianaise ar aitheantas criticiúil neamhspleách dearfach a bheith ar fáil.
 • B’fhearr taifead den saothar a chur ar fáil i bhfoirm íomhánna gluaiste d’ardchaighdeán.
 • Caithfidh an t-iarratasóir a bheith ar fáil le haghaidh obair ullmhúcháin roimh an imeacht agus a bheith toilteanach cur i láthair laistigh de theimpléad agus sliotán ama ainmnithe.

Measúnú:


Déanfar iarratais a mheas bunaithe ar na nithe seo a leanas:

 • Comhlíonadh na gcritéir cháilithe.
 • Caighdeán an léirithe ó thaobh feidhmíochta, luachanna léiriúcháin agus ábhair de.
 • Cumas an ealaíontóra/an chomhlachta leas a bhaint as deiseanna camchuairte idirnáisiúnta.
 • Treochtaí cláir atá ann faoi láthair i bhféilte agus in ionaid thábhachtacha idirnáisiúnta agus an lucht  idirnáisiúnta ar dócha go bhfreastalódh ar an imeacht

Cuirtear Meet the Irish i láthair i gcomhairle le Irish Arts Center New York

Cuirfidh Cultúr Éireann tacaíochtaí deontais ar fáil do rannpháirtithe a roghnófar don deis seo.

Chun iarratas a dhéanamh:
Caitear iarratais a chur isteach anseo roimh 12 meán lae, Dé Aoine, an 10 Samhain 2023

Rochtain
Má theastaíonn tacaíocht bhreise uait chun an t-iarratas seo a chomhlánú, déan teagmháil le do thoil le info@cultureireland.gov.ie

Posted: 20.10.23