See Here / Féach Anseo

The See Here scheme is specifically designed to support the inward travel of international promoters and programmers to see work in Ireland with a view to booking the work for their venue or festival. Applications are accepted on an ongoing basis. Priority is given to cases where the invitee will see a range of work by Irish artists e.g. during a festival, or where a number of artists/companies agree to present their work to international promoters over a fixed period of time.

 

The selection criteria which will apply to See Here applications include the quality and professional standard of the work proposed, the availability of the artist/company to tour the work over the following 18 months and the track record of the applicant in national and international touring.

 

Where an application is being made for presenter/s to see the work of a number of companies/individuals, one application should be submitted by an agreed applicant on behalf of all involved.  Receipt of applications will be acknowledged and a decision confirmed within four weeks of application. 

 

Successful applicants must complete a See Here Report Form following the visit and furnish evidence of expenditure in the form of receipts in order to receive payment. 

 

PLEASE NOTE YOU SHOULD USE GOOGLE CHROME AND WINDOWS BASED APPLICATIONS WHEN APPLYING ONLINE. YOU MAY USE ENGLISH OR IRISH WHEN FILLING IN THE APPLICATION FORM

 

Apply Online Here

 

 

Féach Anseo

 

Tá an scéim Féach Anseo ceaptha go sonrach chun tacú le poiblitheoirí agus le tiomsaitheoirí clár idirnáisiúnta teacht isteach chun féachaint ar obair in Éirinn agus é i gceist acu an obair sin a chur in áirithe dá n-ionad nó féile féin. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach. Tugtar tús áite do chásanna ina bhfeicfidh an té a gheobhaidh cuireadh réimse oibre le healaíontóirí Éireannacha, mar shampla, le linn féile, nó i gcás go dtagann ealaíontóirí/compántais éagsúla le chéile lena gcuid oibre a chur i láthair poiblitheoirí le linn tréimhse shocraithe.


Samplaí de na critéir roghnúcháin a bheidh i gceist le hiarratais ar an scéim Féach Anseo: cáilíocht agus caighdeán gairmiúil na hoibre atá beartaithe, an t-ealaíontóir/an compántas a bheith ar fáil le dul ar camchuairt leis an obair sna 18 mí ina dhiaidh sin agus dea-theist an iarratasóra ó thaobh camchuartaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta de.

Má tá iarratas á dhéanamh le go bhfeicfidh láithreoir/láithreoirí obair le níos mó ná compántas/duine amháin, ba chóir d’iarratasóir socraithe iarratas amháin a chur isteach thar ceann gach duine nó gach dream eile.  Tabharfar admháil agus iarratais faighte agus deimhneofar cinneadh taobh istigh de cheithre seachtaine ón am sin.

Caithfidh iarratasóirí a n-éireoidh leo Foirm Thuairisce Féach Anseo a chomhlánú i ndiaidh na cuairte agus fianaise ar chaiteachas a chur ar fáil, is é sin admhálacha, le híocaíocht a fháil.

Más mian leat teacht ar fhoirm iarratais ar mhaoiniú Féach Anseo as Gaeilge, cliceáil anseo le do thoil